پلیت

پلیت‌ها جهت طعمه‌پاشی میدانی در ماهیگیری کپور جهت جذب ماهی کپور به سمت طعمه ماهیگیری استفاده می‌شود . شامل پروتیین بالا و جذب کنندگی قوی و با کیفیت بالا.