مواد پایه

مواد پایه بویله طعمه ماهیگیری ماهی کپور.

مواد پایه برای افرادی که مایل هستند طعمه ماهیگیری برای صید ماهی کپور را خودشان تولید کنند.